همایش شادی درون

همایش شادی درون


6,659 تسهیل گر : محمد نسیمی
تمرین و تکرار

تمرین و تکرار


1,653 تسهیل گر : محمد نسیمی
زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی

زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی


1,998 تسهیل گر : محمد نسیمی
نگرش و دوست داشتن خود

نگرش و دوست داشتن خود


4,526 تسهیل گر : محمد نسیمی
استاد زندگی و سپاسگزاری

استاد زندگی و سپاسگزاری


1,686 تسهیل گر : محمد نسیمی
باور

باور


4,855 تسهیل گر : محمد نسیمی
نردبان خوشی ها و مقصودها

نردبان خوشی ها و مقصودها


1,355 تسهیل گر : محمد نسیمی
احساس گناه

احساس گناه


6,000 تسهیل گر : محمد نسیمی