همایش شادی درون

همایش شادی درون


6,267 تسهیل گر : محمد نسیمی
تمرین و تکرار

تمرین و تکرار


1,421 تسهیل گر : محمد نسیمی
زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی

زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی


1,609 تسهیل گر : محمد نسیمی
نگرش و دوست داشتن خود

نگرش و دوست داشتن خود


4,269 تسهیل گر : محمد نسیمی
استاد زندگی و سپاسگزاری

استاد زندگی و سپاسگزاری


1,446 تسهیل گر : محمد نسیمی
باور

باور


4,495 تسهیل گر : محمد نسیمی
نردبان خوشی ها و مقصودها

نردبان خوشی ها و مقصودها


1,129 تسهیل گر : محمد نسیمی
احساس گناه

احساس گناه


5,664 تسهیل گر : محمد نسیمی