همایش شادی درون

همایش شادی درون


5,675 تسهیل گر : محمد نسیمی
تمرین و تکرار

تمرین و تکرار


972 تسهیل گر : محمد نسیمی
زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی

زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی


1,122 تسهیل گر : محمد نسیمی
نگرش و دوست داشتن خود

نگرش و دوست داشتن خود


3,835 تسهیل گر : محمد نسیمی
استاد زندگی و سپاسگزاری

استاد زندگی و سپاسگزاری


988 تسهیل گر : محمد نسیمی
باور

باور


4,036 تسهیل گر : محمد نسیمی
نردبان خوشی ها و مقصودها

نردبان خوشی ها و مقصودها


740 تسهیل گر : محمد نسیمی
احساس گناه

احساس گناه


5,248 تسهیل گر : محمد نسیمی