همایش شادی درون

همایش شادی درون


6,135 تسهیل گر : محمد نسیمی
تمرین و تکرار

تمرین و تکرار


1,322 تسهیل گر : محمد نسیمی
زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی

زندگی در لحظه و مشغولیت های ذهنی


1,493 تسهیل گر : محمد نسیمی
نگرش و دوست داشتن خود

نگرش و دوست داشتن خود


4,175 تسهیل گر : محمد نسیمی
استاد زندگی و سپاسگزاری

استاد زندگی و سپاسگزاری


1,346 تسهیل گر : محمد نسیمی
باور

باور


4,378 تسهیل گر : محمد نسیمی
نردبان خوشی ها و مقصودها

نردبان خوشی ها و مقصودها


1,033 تسهیل گر : محمد نسیمی
احساس گناه

احساس گناه


5,563 تسهیل گر : محمد نسیمی